فارکس در ایران

محاسبه خط تراکم توزیع

تراکم، پراکنش فضایی و نمونه‏ برداری دنباله‏ ایِ شته‏ های خوشه ‏ی گندم در منطقه‎ی گرگان

به منظور بررسی تراکم و پراکنش فضایی جمعیت دو شته‏یSitobion avenae (F.) و Schizaphis graminum (Rondani) روی خوشه‏‏های گندم (Triticum aestivum L.) و نیز طراحی یک برنامه‏ی نمونه‏برداری دنباله‏ای با دقت ثابت برای آنها، طی دو فصل زراعی 1385 و 1386 از پنج مزرعه‏ی گندم پاییزه‏ محاسبه خط تراکم توزیع در اطراف گرگان، نمونه‏برداری هفتگی به عمل آمد. با استفاده از شاخص‏ها و مدل‏های مختلف، پراکنش فضایی مراحل مختلف نشوونمایی شته‏‏ها برآورد شد و به کمک مدل گرین، تعداد نمونه‏ی لازم و معادلات خطوط تصمیم‏گیری برای برآورد میانگین جمعیت آنها محاسبه گردید. این دو شته از اواسط فروردین روی خوشه‏های گندم ظاهر شدند و تا اوایل خرداد به فعالیت خود ادامه دادند. بیشترین میانگین جمعیت آنها‏ 86/2±01/16 عدد شته در خوشه و در نیمه‏ی دوم اردیبهشت شمارش شد. بر اساس مقادیر ضرایب تبیین و F ، مدل تیلور برای برآورد پراکنش فضایی شته‏ها از مدل ایوائو مناسب‏تر بود و مقدار ضریب b از 034/1 برای ماده‏های بال‏دار تا 545/1 برای ماده‏های بدون بال نوسان داشت. سایر شاخص‏های پراکنش و مدل‏های توزیع فضایی نیز حاکی از تجمعی بودن پراکنش جمعیت شته‏ها روی خوشه‏ها و برازش آن با توزیع دوجمله‏ای منفی در بسیاری از مقاطع فصل زراعی بود. شته‏های بالغ بال‏دار در مقایسه با سایر مراحل نشوونمایی، برای نشان دادن پراکنش تصادفی تمایل بیشتری داشتند، به طوری که پراکنش جمعیت آنها در 7/63 درصد از تاریخ‏های نمونه‏برداری با توزیع پویسون برازش یافت. از نظر هزینه‏ (تعداد نمونه‏ها‏)، کارایی نمونه‏برداری محاسبه خط تراکم توزیع دنباله‏ای طراحی شده جهت برآورد میانگین جمعیت شته‏ها با دقت 25/0، در حد قابل قبولی قرار داشت. تعداد نمونه‏ی لازم جهت برآورد تراکم جمعیت، تابعی از میانگین جمعیت شته‏ها در خوشه بود و از 25 عدد خوشه در میانگین 01/16 عدد شته در خوشه تا 268 عدد خوشه در میانگین 168/0 عدد شته در خوشه متغیر بود. اطلاعات ارایه شده در این پژوهش می‏تواند در مدیریت جمعیت شته‏های خوشه‏ی گندم در منطقه‏ی گرگان مورد استفاده قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Density, Spatial Distribution and Sequential Sampling Plans for Cereal Aphids Infesting Wheat Spike in Gorgan, Northern Iran

نویسندگان [English]

 • Ali Afshari 1
 • Mehdi Dastranj 2

The seasonal abundance patterns of the wheat spike aphids were studied by weekly sampling of five winter wheat fields in Gorgan region in northern Iran during two growing seasons, 2006 and 2007. Spatial distribution of different developmental stages and morphs of the aphids were described by fitting data to Poisson (random) and negative binomial (clumped) محاسبه خط تراکم توزیع distributions, as well as by calculating dispersion indices. A sequential sampling plan was also developed using the fixed-precision method of Green for estimating the density of adults, nymphs and total population. Sitobion avenae (F.) and Schizaphis graminum (Rondani) were two main species infesting wheat spikes in this region. The first aphid colonies appeared on spikes during early April and peaked (16.01±2.86 aphid per spike) during early May. Based on R 2 and F of regression analysis, Taylor’s power law provided a more adequate description of variance/mean relationships than did Iwao’s patchiness regression model, and the b values ranged from 1.034 (alate adults) to 1.545 (apterus adults). Aphid population, especially nymphs and apterous females, was aggregated during most of the growing season and negative binomial models fitted data sets better than the Poisson series. However, alate morphs showed a noticeable tendency to the random distribution and 63.7 percent of their data sets fitted the Poisson distribution. Regarding sampling cost or required sample size, the developed fixed-precision sequential sampling plans showed an acceptable performance for estimating aphid density at the precision level of 0.25. Optimum sample size was flexible and depended upon the aphid density and desired level of precision, and ranged from 25 spikes in density of 16.01 aphids/spike to 268 spikes in 0.168 aphids/spike at the precision level of 0.25. The information presented in this study may be used in population management of aphids in wheat fields.

حفاظت خطوط انتقال در حضور ادوات facts سری

سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (facts) امکان کنترل توان عبوری از خطوط انتقال و بهبود پایداری را با استفاده از تجهیزات الکترونیک قدرت فراهم می آورند. یکی از انواع این سیستم-ها، ادوات facts سری هستند که با تغییر امپدانس معادل سری خط انتقال و نیز با تزریق ولتاژی با دامنه و فاز قابل تنظیم و بصورت سری با خط انتقال، امکان جبران سازی سری و کنترل و افزایش توان عبوری از خط را به دست می دهند. خطوط انتقال به طور معمول توسط رله های دیستانس حفاظت می شوند. حفاظت دیستانس، که بر مبنای محاسبه امپدانس خطا کار می کند، در برخی از موارد با مشکلات و مسائلی روبرو است که یکی از این موارد، حفاظت خطوط جبران شده سری می-باشد. در این پایان نامه، ابتدا تأثیر ادوات facts سری بر حفاظت دیستانس خطوط انتقال بررسی شده و سپس دو روش جدید برای حفاظت خطوط انتقال در حضور ادوات facts سری پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی اول، علاوه بر سادگی و قابلیت پیاده سازی عملی، می تواند جهت خطا را در مدت زمانی در حدود یک چهارم سیکل تعیین نماید. این روش با استفاده از مقادیر متوسط ولتاژ و جریان، جهت خطا را تشخیص می دهد. نتایج شبیه سازی های رایانه ای و آزمایشگاهی قابلیت بالای روش پیشنهادی را در حفاظت خطوط انتقال مجهز به ادوات facts سری نشان می دهد. روش پیشنهادی دوم، به معرفی یک حفاظت دیستانس جدید با استفاده از امپدانس متقابل بین فازها می پردازد. این روش با استفاده از امپدانس متقابل، به جای امپدانس توالی مثبت، قادر به حل مشکلات حفاظت دیستانس خطوط جبران شده سری است. نتایج شبیه سازی ها و مقایسه عملکرد این روش با حفاظت دیستانس معمولی، کارایی برتر آن را تأیید می کند.

منابع مشابه

روشی نو در بهبود عملکرد حفاظت دیستانس خطوط انتقال جبران شده سری با ادوات facts

استفاده از جبران سازی سری مبتنی بر facts در کنار محاسبه خط تراکم توزیع مزایایی همچون، کنترل سیلان توان خطوط،کاهش تلفات، بهبود پایداری ولتاژ، میرایی نوسانات توان و میرایی نوسانات زیرسنکرون، مشکلاتی را برای سیستم های حفاظتی خطوط انتقال در بر دارد. یکی از مهم ترین این مشکلات خطای اندازه گیری دسترسی رله های دیستانس است. این مشکل اساساً تحت تأثیر تغییرات نامشخص ولتاژ جبرا سازی سری ایجاد می شود. خازن سری کنترل شده با تریست.

توزیع اقتصادی بار دینامیک در حضور ادوات FACTS

یکی ازمسائل ‌‌بهینه­ سازی مهم در بهره­برداری از سیستم­ های قدرت، بحث توزیع بار اقتصادی دینامیک است. پخش بار بهینه­ ی اقتصادی برای یک بازه ­ی زمانی چند ساعته با در نظر گرفتن قیود مربوط به حداکثر نرخ تغییرات توان اکتیو تولیدی واحدها و سایر قیود سیستم، انجام می­ شود. اثر وجود قیودی مانند مناطق ممنوعه ­ی تولید واحدها و همچنین در نظر گرفتن اثر دریچه­ های بخار موجب ناصاف و غیر محدب شدن مسئله می­ گردد.

توزیع اقتصادی بار دینامیک در حضور ادوات facts

یکی ازمسائل بهینه­ سازی مهم در بهره­برداری از سیستم­ های قدرت، بحث توزیع بار اقتصادی دینامیک است. پخش بار بهینه­ ی اقتصادی برای یک بازه ­ی زمانی چند ساعته با در نظر گرفتن قیود مربوط به حداکثر نرخ تغییرات توان اکتیو تولیدی واحدها و سایر قیود سیستم، انجام می­ شود. اثر وجود قیودی مانند مناطق ممنوعه ­ی تولید واحدها و همچنین در نظر گرفتن اثر دریچه­ های بخار موجب ناصاف و غیر محدب شدن مسئله می­ گردد. .

مکان یابی خطا در خطوط انتقال با حضور ادوات جبرانساز سری/موازی upfc

abstract according to increase in electricity consumption in one hand and power systemsreliability importance in another , fault location detection techniqueshave beenrecentlytaken to consideration. an algorithm based on collected data from both transmission line endsproposed in this thesis. in order to reducecapacitance effects of transmission line, distributed parametersof transmission line.

روشی جدید در جایابی بهینه ادوات جبران‌ساز سری در سیستم‌های تجدید ساختار یافته با هدف رفع تراکم خطوط انتقال

در سیستم‌های قدرت گسترده‌ی امروزی، امکان آزمایش تمامی خطوط برای قرار دادن ادوات جبران‌ساز وجود ندارد، لذا ایجاد یک روند بهینه سازی مطلوب براساس تشکیل یک لیست اولیه از خطوط اولویت‌دار سیستم ضروری به‌نظر می‌رسد. از مهم‌ترین روشهای تشکیل لیست اولیه در سیستم‌های تجدیدساختاریافته می‌توان به روش‌های تفاوت قیمت‌های گره‌ای، مشارکت در هزینه‌ی تراکم و ضریب حساسیت خروج خطوط اشاره نمود. در این مقاله ضمن مق.

تعیین بهینه تولید و مکان و اندازه بهینه ادوات FACTS به منظور حذف تراکم خطوط

The application of Flexible AC Transmission System (FACTS) devices shows that they can control the power system technical parameters effectively. However, optimal placement and sizing of them are difficult problems and analytical methods cannot be used to solve these problems. To solve such problems, some evolutionary algorithms are employed. The efficiency of these algorithms is related to the.

دانلود و آموزش اندیکاتور AD برای شناسایی تغییر جهت و روند نمودار برمبنای حجم مخصوص متاتریدر 5

دانلود و آموزش اندیکاتور AD برای شناسایی تغییر جهت و روند نمودار برمبنای حجم مخصوص متاتریدر 5

اندیکاتور AD، یک اندیکاتور تحلیلی بر مبنای حجم می باشد و برای شناسایی تغییر جهت و روند نمودار مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور تراکم/توزیع (به انگلیسی Accumulation/Distribution) یک اندیکاتور تجمعی است که از دو متغییر حجم و قیمت برای ارزیابی اینکه آیا قیمت یک سهام متراکم و یا توزیع شده است، استفاده می‌کند.اندیکاتور A/D به دنبال شناسایی واگرایی بین قیمت سهم و حجم معاملات است. رابطهٔ بین قیمت سهم و حجم معاملات نشان‌دهندهٔ قدرت روند موجود می‌باشد. از این اندیکاتور برای شناسایی واگرایی به تغییر قیمت هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور می توانید در بازه های کوتاه مدتی و بلند مدتی در نمودار استفاده کرد. اگر قیمت در حال افزایش باشد، اما این اندیکاتور رو به کاهش باشد، نشان می دهد که حجم خرید یا تراکم ممکن است جهت حمایت از افزایش قیمت کافی نباشد و احتمال کاهش قیمت در آینده وجود دارد.

آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال

[email protected]

لینک دانلود اندیکاتور در باکس دانلود انتهای پست قرار دارد

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور:

سیگنال خرید:

 • هرگاه خط AD افزایشی و روند نمودار صعودی باشد این اندیکاتور به صعود نمودار کمک می کند.

سیگنال فروش:

 • هرگاه خط AD کاهشی و روند نمودار نزولی باشد این اندیکاتور به نزول نمودار کمک می کند.

سیگنال گیری با استفاده از واگرایی اندیکاتور:

سیگنال خرید:

 • هرگاه قیمت کاهشی باشد اما خط AD رو به بالا باشد احتمالاً روند نزولی به صعودی تغییر جهت می دهد.

سیگنال فروش:

 • هرگاه قیمت افزایشی باشد اما خط AD رو به پایین باشد احتمالاً روند صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد.
 • این اندیکاتور در تمام بازه های زمانی (TIME FRAMES) قابل نمایش می باشد.
 • اندیکاتور A/D میزان عرضه و تقاضا را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این اندیکاتور با توجه به محل بسته شدن قیمت در محدودهٔ مشخص و سپس ضرب آن عدد با حجم به دست می‌آید.
 • این اندیکاتور ، یک اندیکاتور تجمعی می‌باشد. به این معنی که مقداری جدید به مقدار قبلی اندیکاتور اضافه و کم می‌شود.
 • تا زمانی که روند اندیکاتور نزولی باشد قالب اصلی روند نمودار نزولی خواهد بود و تازمانی که روند اصلی اندیکاتور مثبت باشد قالب اصلی روند نمودار نیز مثبت خواهد بود
 • اگر قیمت در حال افزایش باشد ولی اندیکاتور A/D کاهشی باشد، نشان‌دهندهٔ ضعیف بودن روند صعودی می‌باشد. در این شرایط پتانسل نزولی شدن روند وجود دارد.
 • اگر قیمت در حال کاهش باشد ولی اندیکاتور A/D افزایشی باشد، نشان‌دهندهٔ قدرت بازار می‌باشد. در این شرایط پتانسل صعودی شدن روند وجود دارد.

تنظیمات اندیکاتور AD:

 • تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر سایز اندیکاتور می باشد به طور پیش فرض با این رنگ و سایز تنظیم شده است. اما شما می توانید به صورت دلخواه رنگ و سایز را تغییر دهید.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این اندیکاتور را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

محاسبه خط تراکم توزیع

شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

تمیز کردن اتصالات هیدرولیک

پهپاد سمپاش و دستورالعمل کاربرد آن

سلام میزان بذر در هر هکتار البته بذر گواهی شده میتونم هر هکتار برای دیم ۲۰۰ تا ۲۳۰ کیلو استفاده کنم

سلام خیر این مقدار بذر برای یک هکتار دیم زیاده و تراکم بوته شدیدی در مزرعه خواهید داشت که با توجه به دیم بودن زمین و عدم دسترسی به آب کافی به شدت کاهش محصول خواهید داشت

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

کانال تلگرام شرکت کشاورزی ودامپروری سرافراز هزارمسجد دانشنامه برنج کلید شناسایی علفهای هرز سم شناس آفات درختان

شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد در سال 1383 فعالیت خود را به صورت شرکتی خانوادگی در شهر مشهد آغاز نمود . امروزه با گذشته بیش از یک دهه فعالیت شرکت در زمینه های زراعت ، مکانیزاسیون ، باغبانی ، گیاهپزشکی ، دامپزشکی ، نوشتن طرحهای کشاورزی وغیر کشاورزی ، تهیه پایان نامه ها و پروژه های کشاورزی و غیره فعالیت می نماید . لازم به ذکر است که شرکت آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، ارگانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی می باشد. در ضمن تمام عزیزانی که مایل به همکاری با سایت شرکت را دارند می توانند با تماس با مدیریت سایت تقاضای خود را مطرح نمایند تا نسبت به ثبت آنها به عنوان نویسنده سایت و همکار اقدام شود. استفاده از مطالب وبلاگ به هیچ عنوان مجاز نمیباشد و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد میباشد.

تشریح نحوه محاسبه عوارض جدید ساختمانی در پایتخت مبتنی بر ارزش محاسبه خط تراکم توزیع املاک

تشریح نحوه محاسبه عوارض جدید ساختمانی در پایتخت مبتنی بر ارزش املاک

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران جزئیات عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک و نحوه محاسبه این عوارض را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، قرار است «نحوه محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی بر مرغوبیت مکانی املاک شهر تهران» که مصوبه شورای شهر است و با توجه به تدابیر ابلاغی شهردار تهران در شورای معاونین، از روز شنبه ۱۲ تیرماه سال جاری اجرایی شود.

حامد سلیمی، مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران در توضیح جزئیات این اجرا تاکید کرد: شورای شهر تهران مصوبه ای داشت مبنی بر این که «نحوه محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک شهر تهران» صورت گیرد که بهمن سال گذشته به شهرداری ابلاغ شد و ارزش مکانی هر پلاک با بررسی شاخص های مختلف مشخص شد.

وی گفت: از جمله این شاخص ها، درصد تراکمی که طرح تفصیلی شهر تهران در نظر گرفته و خدماتی مانند فضای سبز، ایستگاه حمل و نقل عمومی، آتش نشانی، مراکز آموزشی، مراکز مذهبی، مراکز درمانی، پارکینگ های عمومی و. است که پیرامون یک پلاک ایجاد شده.

به گفته سلیمی، گاهی این خدمات نقاط مثبت و گاهی نقاط منفی برای یک پلاک محسوب می شود به عنوان مثال پلاکی که دیوار به دیوار مدرسه یا مجتمع آموزشی، مرکز درمانی باشد یک امتیاز منفی برای پلاک محسوب می شود اما اگر در مجاورت ایستگاه مترو یا بی. آر. تی یا فضای سبز قرار گرفته باشد یک امتیاز مثبت برای آن پلاک محسوب می شود. مطالعات پلاک ها انجام شده و تراکمی که طرح تفصیلی برای یک پلاک در نظر گرفته، هزینه ساخت هر متر مربع برای واحدها براساس معاملات سال ۹۸ و ۹۹ مبنای محاسبات عوارض شده است.

دلیل تاخیر اجرای طرح افزایش عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک

وی افزود: مصوبه شورای شهر تهران تحت عنوان (LR) Location Rent عنوان و مطرح شده است و قرار بود از اول سال ۱۴۰۰ این مصوبه اجرایی شود اما با توجه به تاخیر تصویب آن در ستاد فرمانداری، اجرای این مصوبه برای ما از ابتدای تیرماه بلامانع اعلام شد. اما با توجه به شرایط انتخاباتی، شیوع بیماری کرونا و درخواست های شهروندان از شهرداران مناطق پیشنهاد شد اجرای این طرح به مدت یکی دو هفته به تاخیر بیفتد. موضوع در شورای شهرداران مطرح شد و با مشورت پیروز حناچی و عبدالرضا گلپایگانی قرار شد از ۱۲ تیرماه این مصوبه به اجرا در بیاید. شهروندان در این مدت می توانند از تمدید عوارض استفاده کنند چون در دوره انتخابات و شیوع کرونا نتوانستند عوارض خود محاسبه خط تراکم توزیع را پرداخت کنند. در بعضی از مناطق افزایش عوارض خواهیم داشت چرا که یکی از مبانی محاسبه عوارض دفترچه ارزش معاملاتی ملکی سال ۹۸ است که افزایش ملک داشته است.

سلیمی با اشاره به این که با اجرای این مصوبه عمده عوارض افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: چون دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۸ به اضافه مطالعات شهرداری در حوزه LR ملاک محاسبات این عوارض است. ۰.۶ درصد این عوارض با توجه به دفترچه ارزش معاملاتی و الباقی آن با توجه به مطالعات شهرداری در حوزه مرغوبیت مکانی محاسبه می شود. در تمام پارسل ها افزایش عوارض وجود دارد. ولی شهرداری متعهد شد که میانگین عوارض در کل شهر تهران نباید بیش از ۵۰درصد افزایش خواهد یابد. کمترین عوارض حدود ۳۵ تا ۳۷ درصد است.

کاهش و افزایش تراکم برای ایجاد خط آسمان

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که به دلیل نابسامان بودن بازار مسکن در ایران و تهران، چه اقدامی جهت پیشگیری از افزایش قیمت مسکن به دلیل اعمال این عوارض صورت گرفته است؟ تاکید کرد: هر چقدر تراکم بالاتر باشد چون سود حاصل از ساخت و ساز برای سازنده و مالک بیشتر می شود باید «خط آسمان» تعریف شود و در راستای عدالت اجتماعی تا از سقف تراکمی استفاده کنند. بعضی از پلاک ها که ۳ طبقه بودند سقف تراکمی را دریافت می کنند و ۴ طبقه ها به ۵ طبقه تبدیل می شوند و برخی از پلاک ها نیز طبقات کمتری در تراکم می گیرند. دنبال این هستیم که تراکم ها در پهنه ها بالانس شود، سود حاصل از ساخت و ساز عدد منطقی می شود. با این عدد منطقی حتی اگر عوارض افزایش یابد بر قیمت تاثیر نخواهد گذاشت. عوارض شهرداری در افزایش قیمت مسکن تاثیری ندارد.

افزایش و کاهش عوارض شهرداری

او افزود: از تابستان ۹۷ تا ۹۹ حدودا ۲۵۵ درصد در رشد مسکن عقب تر بودیم. یعنی اگر عوارض ثابت بود ارزش عوارض ۲۵۵ درصد از قیمت مسکن عقب تر بود. در حال حاضر در یکی دو سال اخیر باز هم عوارض نسبت به افزایش قیمت به ۱۰۰درصد نرسیده است. چون عوارض شهرداری در بهترین و مرغوب ترین پلاک های تهران چیزی حدود ۲ تا ۲.۲ درصد از قیمت واحدهاست. سازندگان ساختمان و حتی لاکچری سازهای تهران اذعان دارند که عوارض شهرداری در مقابل سایر هزینه های ساخت و ساز بسیار ناچیز است. در مناطق کم برخوردار شهر تهران این عدد حتی به ۰.۷ تا ۰.۹ درصد می رسد. این عدد در مقابل خدمات و سرانه های خدماتی که شهرداری مکلف به ایجاد آن شده بسیار ناچیز است. انتفاع این عوارض از طریق ارائه خدمات به عامه شهروندان می رسد.

بر اساس گزارش سایت شهر، حامد سلیمی در پاسخ به این سوال که اگر قیمت مسکن کاهش یابد آیا عوارض شهرداری نیز کاهش می یابد؟ گفت: یکی از تعهدات شهرداری در مصوبه شورای شهر تهران این است که با رکود مسکن و مرغوبیت مکانی یکی از گزینه های محاسبه عوارض شهرداری است. اگر مسکن ارزان شود اثر مستقیم روی محاسبات عوارض شهرداری دارد. آبان ماه هر سال شهرداری مکلف است که پایشی در LR (مرغوبیت مکانی واحدها) داشته باشد. این پایش به لحاظ قیمت، هزینه های ساخت و ساز و گسترش زیرساخت های شهری انجام خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا